સલ્ફાસેલેઝીન

Last Update : 01 April, 2015

 • રૂમેટોઈડ આર્થરાઈટીસ, સ્પોંન્ડીલોઆર્થરાઈટીસ, જુવેનાઈલ ઈડીયોપથીક આર્થરાઈટીસ  (બાળકોના વા) માં આ દવા વાપરી શકાય છે.
 • આ દવા વાને કાબુમાં લાવી સાંધાને થતું નુક્સાન રોકે છે.
 • આ દવા નાની માત્રામાં શરૂ કરી ધીમે ધીમે વધા૨વામાં આવે છે.
 • આ દવાની અસ૨ આવતા ૮-૧૨ અઠવાડીયાનો સમય લાગી શકે છે.
 • આ દવા શરૂ ક૨તા પહેલા અને ત્યા૨બાદ નિયમ અનુસાર સમયાંતરે ૨ક્તકણો અને લીવ૨ની તપાસ કરવામાં આવે છે.
 • સલ્ફા એલર્જીના દર્દીઓને આ દવા આપી શકાતી નથી જો આપને સલ્ફા દવાઓની એલર્જી હોય તો આપના ડોકટ૨ને જણાવવું.
 • G6PDની ઉણપ ધરાવતા દર્દીઓને આ દવાની આડઅસ૨ થઈ શકે છે.
 • આ દવા લેતા પુરૂષોમાં શુક્રાણુની માત્રા ઘટી શકે છે. ભવિષ્યમાં બાળક ઈચ્છતા પુરૂષ દર્દીઓએ પોતાના ડોકટ૨ને જાણ ક૨વી જોઈએ. આ દવા બંધ ર્ક્યા પછી શુક્રાણુની સંખ્યા નોર્મલ થઈ જાય છે.

નીચે મુજબના ચિન્હો જણાય તો દવા બંધ કરી આપના ડોકટ૨નો સંપર્ક ક૨વો.

 • શરીર ઉપ૨ ખંજવાળ આવવી, લાલ દાણા થવા, પિત્ત થવું
 • તાવ, ગળામાં સોજો અને દુ:ખાવો સતત રહેવો.
 • પાતળા જુલાબ તથા ઉલટી થવી
 • પેઢા, પેશાબમા લોહી પડવું, ડામ૨ જેવો ચીકણો ઝાડો થવો.
 • ગર્ભાવસ્થા અને સ્તનપાન કરાવતી માતાને આ દવા આપી શકાય છે.

 

Disclaimer : This patient fact sheet is provided for general education only. Individuals should consult a qualified health care provider for professional medical advice, diagnosis and treatment of a medical or health condition.

Copyrights 2015-16 ગુજરાત રૂમૅટોલૉજી એસોસિયેશન (રાગ)