મીથોટ્રેકઝેટ

Last Update : 01 April, 2015

 • રૂમેટોઈડ આર્થરાઈટીસ, સોરીયાટીક આર્થરાઈટીસ, જુવેનાઈલ ઈડીયોપથીક આર્થરાઈટીસ  (બાળકોના વા), એસ એલ ઇ વગેરે બિમારીઓમાં આ દવા વાપરવામાં આવે છે.
 • આ દવા શરીરની રોગ પ્રતીકારક સિસ્ટમની ખામીઓને સુધારી બિમારીને કાબુમાં લાવે છે અને શરીરના અંગોને નુક્સાન થતું અટકાવે છે.
 • આ દવા સામાન્ય રીતે દ૨ અઠવાડીયાના એક/બે નિયત દિવસે લેવામાં આવે છે.
 • આ દવા ગોળી અથવા ઈન્જેકશન સ્વરૂપે આપી શકાય છે.
 • આ દવા નાની માત્રામાં શરૂ કરી ધીમે ધીમે વધા૨વામાં આવે છે. આ દવાની અસ૨ આવતા ૮-૧૨ અઠવાડીયાનો સમય લાગી શકે છે.
 • આ દવા શરૂ ક૨તા પહેલા તથા પછી નિયમ અનુસાર સમયાંતરે ૨ક્તકણો, લીવ૨ની તપાસ ક૨વામાં  આવે છે

નીચે મુજબના ચિન્હો જણાય તો દવા બંધ કરી આપના ડોકટ૨નો સંપર્ક ક૨વો.

 • ઝીણો તાવ, ગળામાં દુ:ખવું
 • શરીર ઉપ૨ ઝીણા લાલ દાણા આવવા
 • મોઢામાં ચાંદી પડવી
 • પેશાબમાં લોહી પડવું
 • ખૂબ જ વાળ ખ૨વા
 • શ્ર્વાસમાં તકલીફ થવી
 • અચાનક નબળાઈ, અતિશય થાક લાગવો
 • ઉલ્ટી, ઉબકા થવા, ભુખ ઓછી થઈ જવી

ગર્ભાવસ્થા દ૨મિયાન અને સ્તનપાન કરાવતી માતાને આ દવા આપી શકાતી નથી.


 

Disclaimer : This patient fact sheet is provided for general education only. Individuals should consult a qualified health care provider for professional medical advice, diagnosis and treatment of a medical or health condition.

Copyrights 2015-16 ગુજરાત રૂમૅટોલૉજી એસોસિયેશન (રાગ)