લેફ્લુનોમાઇડ

Last Update : 01 April, 2015

 • આ દવા સામાન્ય રીતે રૂમેટોઈડ આર્થરાઈટીસ તથા સોરીયાટીક આર્થરાઈટીસમાં વપરાય છે.
 • આ દવા વાને કાબુમાં લાવી સાંધાને થતું નુક્સાન રોકે છે.
 • આ દવા ગોળી સ્વરૂપે રોજ લેવામાં આવે છે.
 • આ દવાની પુરી અસ૨ આવતા ૬ મહીનાનો સમય લાગી શકે છે.
 • ગર્ભાવસ્થામાં તથા સ્તનપાન કરાવતી માતાને આ દવા આપી શકાતી નથી.
 • કન્યાઓને તથા ભવિષ્યમાં બાળક ઈચ્છતી સ્ત્રીઓને આ દવા સામાન્ય રીતે અપાતી નથી.
 • આ દવા શરૂ ક૨તા પહેલા અને ત્યા૨બાદ નિયમ અનુસાર સમયાંતરે ૨ક્તકણો અને લીવ૨ની તપાસ કરવામાં આવે છે.

નીચે મુજબના ચિન્હો જણાય તો દવા બંધ કરી આપના ડોકટ૨નો સંપર્ક ક૨વો.

 • ઉલટી, ઉબકા આવવા
 • ભૂખ ઓછી થઈ જવી
 • પાતળા જુલાબ થવા
 • શરીર ઉપ૨ લાલ દાણા આવવા
 • પેઢામા, પેશાબમાં લોહી પડવું
 • ડામ૨ જેવો પાતળો, ચીકણો ઝાડો થવો
 • શ્ર્વાસમાં તકલીફ થવી

 

Disclaimer : This patient fact sheet is provided for general education only. Individuals should consult a qualified health care provider for professional medical advice, diagnosis and treatment of a medical or health condition.

Copyrights 2015-16 ગુજરાત રૂમૅટોલૉજી એસોસિયેશન (રાગ)