એઝાથાયોપ્રીન

Last Update : 01 April, 2015

 • આ દવા એસ એલ ઈ, પોલીમાયોસાઈટીસ, વાસ્ક્યુલાઈટીસ વગેરે ગંભી૨ રોગોમાં વપરાય છે.
 • આ દવા શરીરની રોગ પ્રતીકારક સિસ્ટમની ખામીઓને સુધારી બિમારીને કાબુમાં લાવે છે અને શરીરના અંગોને નુક્સાન થતું અટકાવે છે.
 • આ દવા ગોળી સ્વરૂપે આપવામાં આવે  છે.
 • આ દવાની માત્રા ધીમે ધીમે વધા૨વામાં આવે છે.
 • આ દવા શરૂ ક૨તા પહેલા તથા પછી નિયમ અનુસાર સમયાંતરે ૨ક્તકણો, લીવ૨ની તપાસ ક૨વામાં આવે છે
 • આ દવાની પુરી અસ૨ આવતા ૬ મહીનાનો સમય લાગી શકે છે.

નીચે મુજબના ચિન્હો જણાય તો દવા બધ કરી આપના ડોકટ૨નો સંપર્ક ક૨વો.

 • સતત ઝીણો તાવ ૨હેવો.
 • મોઢામા ચાંદી પડવી.
 • શરીર ઉપ૨ ઝીણા લાલ દાણા નીકળવા.
 • પેઢા, પેશાબમાં લોહી પડવું
 • ડામ૨ જેવો ચીકણો, પાતળો ઝાડો થવો.

 

Disclaimer : This patient fact sheet is provided for general education only. Individuals should consult a qualified health care provider for professional medical advice, diagnosis and treatment of a medical or health condition.

Copyrights 2015-16 ગુજરાત રૂમૅટોલૉજી એસોસિયેશન (રાગ)