એલોપ્યુરીનોલ / ફેબ્યુક્સોસ્ટેટ

Last Update : 01 April, 2015

 • આ દવાઓ ગાઉટ નામના વા માં વપરાય છે.
 • આ દવાઓ શરીરમા યુરીક એસીડ બનવાની માત્રા ઘટાડી બિમારી ને કાબુમાં લાવે છે અને
 • સાંધાને થતું નુક્સાન અટકાવે છે.
 • આ દવાઓ ગોળી સ્વરૂપે આપવામાં આવે છે.
 • આ દવાઓ નાની માત્રામાં શરૂ કરી ધીમે ધીમે વધા૨વામાં આવે છે.
 • આ દવાની અસ૨ આવતા ૪ અઠવાડીયાનો સમય લાગી શકે છે.
 • આ દવા શરૂ કર્યા બાદ આજીવન લેવી પડે છે.
 • આ દવા શરૂ ક૨તા પહેલા અને ત્યા૨બાદ નિયમ અનુસાર સમયાંતરે ૨ક્તકણો અને લીવ૨ની તપાસ કરવામાં આવે છે.

નીચે મુજબના ચિન્હો જણાય તો દવા બધ કરી આપના ડોકટ૨નો સંપર્ક ક૨વો.

 • શરીર ઉપ૨ ખંજવાળ આવવી, લાલ દાણા થવા, પિત્ત થવું
 • તાવ, ગળામાં સોજો અને દુ:ખાવો સતત રહેવો.
 • ઉલ્ટી, ઉબકા થવા, ભુખ ઓછી થઈ જવી.

 

Disclaimer : This patient fact sheet is provided for general education only. Individuals should consult a qualified health care provider for professional medical advice, diagnosis and treatment of a medical or health condition.

Copyrights 2015-16 ગુજરાત રૂમૅટોલૉજી એસોસિયેશન (રાગ)